/
تحصیلات تکمیلی
/
جلسه دفاع
ردیف    نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   روز ساعت مکان
1 سیدحسن موسوی مدیریت چهارشنبه 1398/06/13 11:30 کلاس 123
2 مهرنگار ریاحی تربیت بدنی یکشنبه 1398/06/17 09:30 کلاس 123
3 محمد جواد اله وردی تربیت بدنی یکشنبه 1398/06/17 10:30 کلاس 123
4 مهدی شرافت  تربیت بدنی یکشنیه 1398/06/17 13:30 کلاس 123
5 ماندانا مصدقیان تربیت بدنی یکشنبه 1398/06/17 08:30 کلاس123
6 شهرام عادلپور تربیت بدنی یکشنبه 1398/06/17 12:30 کلاس 123
7 علیرضا شریعت مدیریت مالی چهارشنبه 1398/06/20 11:30 سالن جلسات 
8 سعید محمدعلی مدیریت مالی چهارشنبه 1398/06/20 12:30 سالن جلسات 
9 مریم کاظمی حسابداری پنجشنبه 1398/06/14 10:30 سالن جلسات 
10 مینا نظری عمروابادی حسابداری پنجشنبه 1398/06/14 09:30 سالن جلسات 
11 محمد خوشاوی روانشناسی پنجشنبه 1398/06/14 10:30 کلاس 123
12 جمال حقیقی روانشناسی پنجشنبه 1398/06/14 08:30 کلاس 123
13 علی رمضانی حسابداری پنجشنبه 1398/06/14 11:30 سالن جلسات 
14 بدرالسادات نوابی  حسابداری سه شنبه 1398/06/12 08:30 سالن جلسات 
15 مجتبی رفیعی روانشناسی پنجشنبه 1398/06/14 09:30 کلاس 123
16 احسان امیریان مدیریت پنجشنبه 1398/06/14 12:30 سالن جلسات 
17 نگار ردانی پور حسابرسی یکشنبه 1398/06/17 09:30 سالن جلسات 
18 حامد مقنی مدیریت پنجشنبه 1398/06/14 11:30 سالن جلسات 
19 فرهاد عمری غزن مدیریت پنجشنبه 1398/06/14 13:30 سالن جلسات 
20 سیداحسان رستگار مدیریت چهارشنبه 1398/06/13 10:30 کلاس 123
21 محمد رضایی حسابداری پنجشنبه 1398/06/21 10:30 کلاس 122
22 مصطفی افشاری مدیریت مالی یکشنبه 1398/06/10 08:30 سالن جلسات 
23 حسین کمالی ریاضی محض یکشنبه 1398/06/17 10:30 کلاس 122
   فرشته غفاری تربیت بدنی سه شنبه 1398/06/12 09:30 کلاس 122
24 سعید تیکنی حسابداری پنجشنبه 1398/06/21 11:30 کلاس 122
25 مصطفی اسدی حسابداری پنجشنبه 1398/06/21 09:30 کلاس 122
26 مهشید حاجی محمدی مدیریت مالی چهارشنبه 1398/06/20 08:30 کلاس 123
تعداد بازدید : 8474
تاریخ: 1398/06/10
Powered by DorsaPortal