/
تحصیلات تکمیلی
/
جلسه دفاع
ردیف    نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   روز ساعت مکان
1 محمد دهقانی مدیریت سه شنبه 1398/05/08 10:00 سالن جلسات 
2 احمد حشمت مدیریت مالی سه شنبه 1398/05/01 08:30 سالن جلسات 
3 باغچیقی حسابداری دوشنبه 1398/05/07 08:30 سالن جلسات 
4 فرزاد فرحناک حسابداری دوشنبه1398/05/14 08:30 سالن جلسات 
5 علی اکبر احمدپور مدیریت پنجشنبه 1398/05/17 10:30 سالن جلسات 
6 فرهاد ابراهیمی مدیریت پنجشنبه 1398/05/17 12:30 سالن جلسات 
7 مهدی رحیمی مدیریت پنجشنبه 1398/05/17 08:30 سالن جلسات 
8 سروش ایزدی مدیریت پنجشنبه 1398/05/17 09:30 سالن جلسات 
9 نسرین امتیازی مدیریت پنجشنبه 1398/05/10 09:30 سالن جلسات 
تعداد بازدید : 7805
تاریخ: 1398/04/30
Powered by DorsaPortal