/
تحصیلات تکمیلی
/
جلسه دفاع
ردیف    نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   روز ساعت مکان
1 الهام ایرانپور روانشناسی یکشنبه 1398/11/13 10:00 ساختمان مدیریت وحسابداری 
2 فخرالدین رئیسی حسابداری پنجشنبه 1398/11/10 00:00 ساختمان مدیریت وحسابداری 
3 فرشته غلامی پور حسابداری پنجشنبه 1398/11/10 11:30 ساختمان مدیریت وحسابداری 
4 فرهاد اعلمی فر حسابداری پنجشنبه 1398/11/10 15:00 ساختمان مدیریت وحسابداری 
5 بهروز کلانتری مدیریت مالی پنجشنبه 1398/11/10 09:30 ساختمان مدیریت وحسابداری 
6 بیما طاهری مدیریت مالی پنجشنبه 1398/11/10 15:00 ساختمان مدیریت وحسابداری 
7 لیلا مهدیان ریزی حسابرسی پنجشنبه 1398/11/10 09:30 ساختمان مدیریت وحسابداری 
8 شکوفه رفیعیان حسابرسی پنجشنبه 1398/11/10 13:00 ساختمان مدیریت وحسابداری 
9 سیده مریم کاظمی حسابداری پنجشنبه 1398/11/10 08:30 ساختمان مدیریت وحسابداری 
10 وجیهه احمدی ریاضی پنجشنبه 1398/11/10 10:30 ساختمان فنی مهندسی
11 فهیمه رستمی ریاضی پنجشنبه 1398/11/10 09:30 ساختمان فنی مهندسی
12 کورش خایفه سلطانی مهندسی مکاترونیک پنجشنبه 1398/11/10 08:30 ساختمان فنی مهندسی
13 محمد وحید مهندسی مکاترونیک پنجشنبه 1398/11/10 09:30 ساختمان فنی مهندسی
14 محمود کمالی مهندسی برق پنجشنبه 1398/11/10 10:30 ساختمان فنی مهندسی
15 بابک ازهری مهندسی مکاترونیک پنجشنبه 1398/11/10 11:00 ساختمان فنی مهندسی
16 مرتضی حقیقی مهندسی مکانیک پنجشنبه 1398/11/10 11:00 ساختمان فنی مهندسی
17 رضا سلیمی برق پنجشنبه 1398/11/10 13:00 ساختمان فنی مهندسی
18 ذلفا امانی حسابداری چهارشنبه  1398/11/16 08:30 ساختمان مدیریت وحسابداری 
19 مسلم لشکری دوست حسابرسی چهارشنبه 1398/11/16 08:30 ساختمان مدیریت وحسابداری 
20 یگانه صالحی حسابداری پنجشنبه 1398/11/17 11:30 ساختمان مدیریت وحسابداری 
21 نوشین کاظمی مدیریت مالی پنجشنبه 1398/11/17 10:30 ساختمان مدیریت وحسابداری 
22 سیدحسین حسینی مدیریت مالی پنجشنبه 1398/11/17 15:00 ساختمان مدیریت وحسابداری 
23 کامران اصل سلیمانی حسابداری پنجشنبه 1398/11/17 09:30 ساختمان مدیریت وحسابداری 
24 شیدا حافظی بختیاری حسابداری پنجشنبه 1398/11/17 13:00 ساختمان مدیریت وحسابداری 
تعداد بازدید : 10493
تاریخ: 1398/11/08
Powered by DorsaPortal