/
تحصیلات تکمیلی
/
نحوه ی امتیاز دهی مقالات مستخرج از پایان نامه ها

 

نوع مقاله

تعداد مقاله

حداکثرنمره برای هر مقاله

نمره تخصیص یافته

الف ) پذیرش یا چاپ مقاله درمجلات (wos) ISI

 

2 نمره

 

ب ) پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات (listed) ISI

 

5/1 نمره

 

پ) پذیرش یا چاپ مقاله درمجلات انگلیسی زبان غیر ISI (scopus، springer، Emerald،Johnwiley،Pubmed،sage، ،Francis Taylor & )

 

25/1 نمره

 

ت) پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات انگلیسی زبان) به جز بند پ)

 

75/0 نمره

 

ث)پذیرش یاچاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی وISC

 

5/1نمره

 

ج)پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی ترویجی وISC

 

25/1 نمره

 

چ)پذیرش یا چاپ مقاله درسایر مجلات نمایه شده در ISC

 

75/0نمره

 

ح) پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی-ترویجی

 

1نمره

 

خ)چاپ مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور(حداکثر 2 مقاله)

 

75/.نمره

 

د)چاپ مقاله در کنفرانس های معتبر ملی وبین المللی داخل کشور(حد اکثر 2 مقاله)

 

5/نمره

 

ذ)اختراع ،اکتشاف،اثر بدیع.........................................

 

2نمره

 
 

تعداد بازدید : 488
تاریخ: 1396/03/07
Powered by DorsaPortal