/
تحصیلات تکمیلی
/
مراحل بعداز دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد


1 - تایپ وتحویل ‌( فرم ب) به همراه CD فرم ب حداکثر دو هفته پس ازتشکیل جلسه دفاع به دفترامورپژوهشی.

2- دریافت اصل صورتجلسه دفاع ازدفتراموپژوهشی وتحویل به اداره امتحانات یا آموزش جهت ثبت نمره. همچنین بایستی رونوشت صورتجلسه دفاع درصفحات ابتدایی پایان نامه قرارگیرد.

3- تکمیل وامضای فرم تعهد اصالت پایان نامه وقراردادن آن در صفحات ابتدایی پایان نامه

4- قرار دادن فرم منشور اخلاق پژوهش در صفحات ابتدایی پایان نامه

5- تحویل فرم تاییدشده اصلاحات داوری

6- تکمیل و تحویل فرم ثبت و توصیف پایان نامه

7- صحافی پایان نامه تأیید شده حداقل به تعداد4 نسخه به همراه 4 عدد CD حاوی فایل پایان نامه ( (WORD2003,PDFو تحویل آن طبق فرم تحویل پایان‌نامه .

تذکر : CD قاب شده و در روی قاب مشخصات پایان نامه( صفحه جلد پایان نامه ) تایپ گردد.

8- تکمیل و تحویل فرم تحویل نسخ پایان نامه

9- رنگ جلد پایان نامه طبق جدول زیر :
 
 
تعداد بازدید : 946
تاریخ: 1396/03/09
Powered by DorsaPortal