/
تحصیلات تکمیلی
/
تمایل به ارائه مقاله
دانشجویانی که از پایان نامه خود دفاع نموده اند، در صورت تمایل به ارائه مقاله موارد ذیل را رعایت نمایند.

1-مطابق بخشنامه شمارة 34519/73 مورخ 12/02/1392 در صورتی که نام فرد دیگری به غیر از استاد راهنما، مشاور و دانشجو در تیم نویسندگان مقاله مستخرج از پایان نامه ها ورساله ها قید گردد، به مقاله مذکور در مقطع کارشناسی ارشد نمره ای اختصاص نمی یابد.
2 -مطابق بخشنامه شمارة 299920/73 مورخ 09/09/1392 در مقاله های مستخرج از پایان نامه ، نویسنده اول دانشجو و به نام واحد محل تحصیل دانشجو و استاد راهنما عهده دار مکاتبات است.
 

 
دانشجویانی که از پایان نامه خود دفاع نموده اند، در صورت تمایل به ارائه مقاله حداکثر به مدت 6 ماه پس از تاریخ دفاع فرصت دارند نمره مقاله را به دفتر پژوهش واحد ارائه نمایند و در صورت نیاز به زمان بیشتر ( حداکثر 6 ماه دیگر) قبل پایان یافتن شش ماه فوق باید درخواست خود را کتباً به معاونت پژوهش واحد ارائه نمایند . در صورتی که هریک از موارد فوق رعایت نگردد نمره دفاع از پایان نامه که در جلسه دفاع توسط اعضای هیأت داوران ثبت شده (حداکثر18از20) به عنوان نمره نهایی جهت فارغ التحصیلی منظور می گردد . 
 
 
تعداد بازدید : 626
تاریخ: 1396/03/09
Powered by DorsaPortal